Помогни за реализирането на "Парк Мизия".

За повече подробности тук.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
с.Коиловци, пл. “9-ти септември”,№1 –втори етаж на СЗУ
тел. за връзка : 0885118111

Капацитет – 40 места
Работно време : от Понеделник до Петък
07.00 ч. – 15.30 ч.
Почивен ден : Събота и Неделя

Комплекс от социални и битови услуги, предоставяни по домовете, свързани с приготвяне и доставка ежедневно на три вида храна при ползватели с увреждания и възрастни хора.

 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 -Лица над 60 /шестдесет/ годишна възраст;
-Лица с увреждания, с определена от ТЕЛК намалена работоспособност;
-Ветерани от войните;
-Лица, които не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
- Прием на лица в Домашен социален патронаж, които сами или техни близки приемат заплащането на такса в размер на реалните разходи се осъществява след изчерпване на приема на лицата, заплащащи част от реалните разходи.

 Желаещите да ползват услугата Домашен Социален патронаж подават писмена молба по образец и необходимите документи към нея  в Деловодството на кметство Коиловци, а именно:

1.Молба-декларация по образец-относно семейно, имотно състояние;
2.Документ за самоличност;
3.Медицинско удостоверение от районното здравно заведение по местоживеене на кандидата за общото му здравословно състояние, степен на подвижност и самообслужване, хронични заболявания;
4.Медицинско удостоверение за психичното състояние, издадено от районното психиатрично заведение;
5.Копие от решение на ТЕЛК;
6.Копие от нотариалния акт на жилището;
7.Служебна бележка за рента, ако притежава земеделска земя ;
8.1 бр. снимка;
9.Удостоверение за участие в бойни действия по време на войната.

Разноса на храна се извършва ежедневно от 11.00 ч. до 13.00 ч. без почивните дни, като в петък се приготвя и доставя храна и за събота.


 Ползвателите на услугата заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице . Таксата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало социалните услуги.

Реалната издръжка на едно лице включва : месечните разходи за храна, работно облекло на персонала, хигиенни материали, гориво за доставяне на храната по домовете, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия и вода.

Дължимата такса, която се удържа от личните доходи на лицето не може да бъде повече от 60 % от тези доходи. Ветераните  от войните заплащат месечна такса в  размер на 30 % от получаваната лична пенсия. Военноинвалидите и военно пострадалите заплащат 30 % от размера на определената такса.


Таксите се начисляват и събират от Домакина на социалното заведение до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.